Înscrierea în OAR şi Metodologia de stagiu

     Perioada de stagiatură începe în momentul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru înscrierea în Ordin.

     Înscrierea în Ordin şi înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor:

     Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege poate solicita înscrierea în Ordin şi înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor printr-o cerere adresată preşedintelui filialei teritoriale în a cărei rază domiciliază.

     Cererea se depune, în dublu exemplar, la sediul filialei teritoriale şi va cuprinde:

 1. locul şi data naşterii
 2. elementele actului de identitate: seria şi numărul actului, codul numeric personal, data eliberării şi organul emitent
 3. indicarea diplomei care atestă calitatea de licenţiat în arhitectură: numărul, data eliberării şi emitentul
 4. indicarea sediului profesional unde solicitantul îşi exercită sau doreşte să îşi exercite profesia
 5. modalitatea în care solicitantul doreşte să îşi exercite profesia
 6. numele, prenumele şi domiciliul solicitantului
 7. menţiunea înscrierii anterioare în Ordin şi înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, după caz

 

     Cererea va fi însoţită în mod obligatoriu de următoarele acte, care dovedesc împrejurările susmenţionate, depuse de solicitant într-un singur exemplar:

 1. copie legalizată a diplomei de studii sau adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ prin care se dovedeşte că solicitantul a promovat examenul de diplomă
 2. certificatul de acordare a dreptului de semnătură pentru cei care solicită înscrierea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor la secţiunea "Arhitecţi cu drept de semnătură"
 3. copie a actului de identitate al solicitantului sau copie a paşaportului, după caz
 4. copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în cazul schimbării numelui
 5. copie a certificatului de naştere
 6. certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii
 7. în condiţiile unei înscrieri anterioare în Ordin, un înscris, eliberat de filiala teritorială, din care să rezulte că solicitantul a mai fost înscris în profesie, precum şi cauzele retragerii sau încetării calităţii de membru al Ordinului
 8. curriculum vitae
 9. două fotografii, pentru legitimaţia de membru al Ordinului
 10. copie a dovezii achitării taxei/tarifului de înscriere
 11. cetăţenii români cu domiciliul în România, precum şi cetăţenii statelor terţe care solicită primirea în profesie pe bază de diplome eliberate de o instituţie de învăţământ superior de arhitectură dintr-un stat terţ, vor depune şi dovada echivalării diplomei, în condiţiile legii
 12. Copie (conform cu originalul) a contractului individual de muncă şi Raport REVISAL
 13. Copie a CUI / CIF societate angajatoare din care să rezulte că obiectul principal de activitate este Arhitectura
 14. Convenţie de stagiu - 3 exemplare originale
 15. Angajamentul de stagiu - 3 exemplare originale

 

     Arhitectul care îşi schimbă domiciliul are obligaţia de a solicita transferul în filiala teritorială din raza unde domiciliază, printr-o cerere adresată în scris preşedintelui filialei respective, în termen de maximum 30 de zile de la schimbarea domiciliului.