Recomandări

 „Arhitectura nu poate salva lumea, dar poate fi un bun exemplu”

Alvar Aalto

     Prin formaţia sa generalistă şi rolul său central în cadrul proiectului, arhitectul a dobândit o viziune globală asupra tehnicilor şi problemelor legate de implementarea unei arhitecturi responsabile. În consecinţă, în exercitarea profesiei sale, el promovează o abordare în favoarea unei dezvoltări durabile.

Dezvoltarea durabilă se sprijină pe patru piloni :

Un pilon de mediu

     Arhitectul garantează că imobilul Dvs. va fi „responsabil”, că locaţia sa va fi în armonie cu o zonă deja structurată de reţele de transport, de servicii (electricitate, apă etc.) şi de activitatea economică sau comercială.  Prin urmare, el se îngrijeşte să limiteze impactul construcţiei asupra mediului înconjurător existent prin menţinerea densităţii mediului construit şi evită irosirea terenului pentru dezvoltare, precum şi a resurselor agricole şi naturale. În acelaşi timp, arhitectul respectă reglementările de securitate şi ţine cont de toate cerinţele ecologice şi sanitare. El susţine folosirea materialelor locale cu impact redus asupra mediului.

Un pilon economic

     Abordarea arhitectului face parte dintr-un proces eco-eficient care asigură reducerea consumului de energie şi înalta performanţă energetică a clădirii. Un proiect „bioclimatic” asigură confort atât iarna, cât şi vara, prin evitarea consumului sezonier excesiv. În măsura posibilului, arhitectul va depăşi standardele existente. El anticipează „costul global” implicat de administrarea şi reparaţiile clădirii.

Un pilon social

     Arhitectul integrează nevoia de diversitate socială, coabitarea generaţiilor şi diferitele activităţi ale locuitorilor. El ţine cont, îndeosebi, de utilizarea pe care o veţi da clădirii. El va planifica viitoarea utilizare şi caracterul modular al acesteia, prevăzând evoluţiile predictibile ale familiei Dvs. sau ale activităţilor Dvs.

Un pilon cultural

     Arhitectul urmăreşte să realizeze o integrare optimă a construcţiei în contextul cultural şi tradiţional al acesteia. El este la curent cu materialele şi practicile locale. Evitând imitarea formelor tradiţionale, el îşi propune, în acelaşi timp, să realizeze o operă culturală, prin crearea unei arhitecturi contemporane.

     Aceste obiective vor fi atinse, în globalitatea şi complexitatea lor, printr-o atenţie deosebită  acordată de arhitect proiectului Dvs., nevoilor şi  utilizării Dvs., precum şi prin competenţa sa de consiliere în privinţa anteproiectului şi a punerii sale în practică.

 

Rolul arhitectului

GAMA SERVICIILOR DE ARHITECTURĂ

     Vocaţia arhitectului este de a participa la toate problemele referitoare la dezvoltarea spaţiului şi, în special, la procesul de construire.

     Arhitectul intervine asupra construcţiei, reabilitării, adaptării peisajului, clădirilor publice sau private, locuinţelor, clădirilor profesionale şi industriale sau comerciale. Intervenţia lui este o obligaţie legală în privinţa întocmirii proiectului de arhitectură care este supus autorizării de construcţie conform cu Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Arhitectul răspunde aşteptărilor fiecărui utilizator final, ţinând cont, în acelaşi timp, de interesul colectiv.

     Clientul, cunoscut şi ca proprietar al clădirii, angajează arhitectul pentru întocmirea proiectului de arhitectură.

     Proiectul de arhitectură defineşte poziţia clădirilor, compoziţia acestora, planul şi expresia volumelor lor, precum şi alegerea materialelor şi culorilor, atât pe planuri, cât şi în specificaţii.

     Prin formaţia sa, arhitectul are competenţa de a participa la fiecare etapă a unei construcţii, începând cu proiectul de arhitectură şi pe tot parcursul construcţiei lucrărilor:

 • consiliere în privinţa alegerii amplasamentului
 • proiectare și coordonare echipe multidisciplinare
 • analiza costurilor
 • probleme financiare
 • proceduri administrative
 • cerere de oferte
 • monitorizarea construcţiei
 • predarea lucrărilor
 • expertizarea

 

ÎNCURAJAŢI SERVICIILE COMPLETE

     Arhitectul îşi poate îndeplini mai bine misiunea când îşi asumă operaţiunea de la început până la sfârşit. El este cel mai în măsură să vă ofere asistenţă în privinţa contractului de administrare a construcţiei. Acesta vă îndrumă în decursul procesului de construcţie şi vă ajută să vă transformaţi ideile în realitate, valorificând, în acelaşi timp, la maximum, un amplasament.

     Serviciile sale complete sunt garanţia calităţii, a performanţelor şi a economiilor de-a lungul timpului. Arhitectul îi garantează clientului cea mai bună ofertă calitate-preţ din momentul investiţiei, precum şi economii ulterioare considerabile. Arhitectul se întâlneşte cu clienţii, monitorizează construcţia şi se coordonează cu diferite părţi: edili locali, angajaţi de stat, producători, bancheri, promotori şi constructori. 

     Fiind angajat, el supraveghează respectarea termenelor şi îşi informează clientul în privinţa evoluţiei de pe teren.

CINE CONSULTĂ UN ARHITECT ?

 • persoane private, întrucât a construi sau a renova reprezintă una din cele mai importante decizii din viaţa lor şi a familiei lor;
 • edili locali, deoarece arhitectul, împreună cu echipa sa, este considerat competent să dezvolte regiunea, să îmbunătăţească facilităţile comunitare şi calitatea vieţii concetăţenilor săi;
 • proprietari de spații comerciale, întrucât amenajarea magazinului lor şi aspectul vitrinei le influenţează cifra de afaceri;
 • constructori, deoarece cumpărătorii şi chiriaşii au devenit din ce în ce mai conştienţi de calitatea spaţiului, a serviciilor şi a mediului ca factori de optimizare a activităţii de marketing;
 • industriaşi, deoarece funcţionalitatea, flexibilitatea utilizării şi performanţele tehnice ale clădirii contribuie la o mai bună productivitate. Condiţiile locului de muncă şi imaginea acestora sunt şi ele bunuri ale companiei;
 • co-proprietari, întrucât aspectul şi întreţinerea spaţiilor comune influenţează costurile şi durata de exploatare ale bunurilor;
 • fermieri, deoarece modernizarea clădirilor familiale sau colective ale fermei le îmbunătăţeşte rentabilitatea şi protejează calitatea peisajului.

 

Rolul arhitectului

ARHITECTUL ÎN CALITATE DE CONSULTANT AL DVS.

Deoarece aveţi propriul stil de viaţă şi propriile preferinţe…

     Rolul arhitectului este, îndeosebi, acela de a vă asculta. Ţinând cont de cerinţele şi gusturile Dvs., de stilul Dvs. de viaţă şi de evoluţia viitoare a familiei Dvs., arhitectul vă ajută să vă definiţi proiectul, amenajarea spaţiului, folosirea raţională a spaţiilor, organizarea volumelor interioare, aspectul exterior…

     Arhitectul nu vinde nici proiecte model, nici proiecte standard, pentru că proiectul Dvs. nu trebuie să vă impună un stil de viaţă standardizat. Acesta organizează spaţiul conform preferinţelor şi nevoilor Dvs. şi tratează constrângerile astfel încât să vă ofere un mai mare grad de personalizare. Valoarea sa adăugată este soluţia adaptată scopului, cu cel mai mic cost.

     Arhitectul este adeptul dialogului şi, în acelaşi timp, o persoană rezonabilă. El propune un proiect compatibil cu posibilităţile Dvs. financiare. Din momentul în care prezentarea proiectului şi costurile acestuia au fost clar definite faţă de Dvs., arhitectul devine intermediarul Dvs. în relaţia cu constructorii, astfel încât să beneficiaţi de calitatea construcţiei din punct de vedere al eficienţei costurilor.

Deoarece doriţi să înceapă construcţia cât mai curând …

     Pentru a construi, chiar şi pe un teren care vă aparţine sau pe care îl achiziţionaţi, trebuie să obţineţi aprobarea administrativă. În numele Dvs., arhitectul pregăteşte documentaţia pentru eliberarea certificatului de urbanism. Pe lângă proiectul construcţiei Dvs., acest dosar trebuie să cuprindă diferitele informaţii legislative, administrative şi tehnice pe care sunteţi obligat să le furnizaţi. Dacă doriţi, arhitectul poate să facă demersurile necesare în numele Dvs. Prin urmare, el depune la serviciul competent documentaţia de urbanism şi urmăreşte instrucţiunile acestuia până la sfârşit. Prin furnizarea prealabilă a informaţiilor solicitate de autoritatea administrativă, el poate să scurteze substanţial perioada necesară pentru obţinerea aprobării Dvs.

 

Ce garanţii oferă arhitectul?

Garanţia competenţei

     Diploma de arhitectură este rezultatul unor studii îndelungate, în decursul cărora viitorul profesionist dobândeşte cunoştinţele indispensabile pentru elaborarea proiectului de arhitectură şi a construcţiei acestuia.

     Exercitarea profesiei şi titlul de arhitect pentru licenţiat în arhitectură sunt reglementate. Nimeni nu poate să exercite profesia de arhitect şi să folosească titlul de arhitect fără a fi înscris într-o Filială Teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România.

     Pentru a verifica dacă persoana pe care urmează să o angajaţi este arhitect sau licenţiat în arhitectură, consultaţi Tabloul Arhitecţilor sau telefonaţi la Filiala Teritorială a Ordinului Arhitecţilor din zona Dvs.

     În decursul carierei sale, arhitectul îşi menţine şi îşi îmbunătăţeşte cunoştinţele prin intermediul formării profesionale continue.

     Astfel, restaurarea, managementul securităţii pe şantierele de construcţii, studii de impact şi de mediu, studii imobiliare, expertize, grafice computerizate… sunt domenii specializate în care arhitectul îşi foloseşte competenţa.

Garanţia deontologiei

     În momentul înregistrării în Ordin, arhitectul îşi ia angajamentul să respecte Codul Deontologic, care defineşte serviciile arhitectului şi obligaţiile sale profesionale: obligaţia de a consilia, de a acorda asistenţă şi, mai ales, obligaţiile faţă de clienţii săi.

     Nerespectarea acestor reguli poate conduce la măsuri/acţiuni disciplinare (avertisment, suspendare sau radiere din Tabloul Arhitecţilor).

Garanţia contractuală

     Serviciile pe care i le încredinţaţi arhitectului urmează să fie consfinţite în scris, indicându-se clar obligaţiile reciproce ale fiecărei părţi. Încheierea acestui contract de angajare a arhitectului este o obligaţie impusă de Codul Deontologic.

     Acest contract trebuie să stipuleze îndeosebi:

 • gama exactă a serviciilor pe care arhitectul se angajează să le furnizeze în numele Dvs.
 • principiile de bază pentru calculul onorariului său: onorariul arhitectului se negociază înainte de semnarea contractului
 • modalitatea de achitare a onorariului: arhitectul propune un calendar detaliat al plăţilor, pe care îl veţi stabili în funcţie de derularea angajării sale, de la studiile preliminare până la etapa finală a activităţii
 • termenele exacte pe care acesta trebuie să le respecte, în decursul etapei de proiectare, pentru elaborarea diferitelor documente, precum şi termenele pe care Dvs. trebuie să le respectaţi pentru a le aproba
 • asigurările profesionale pe care arhitectul şi Dvs., în calitate de beneficiar al proiectului (asigurarea construcţiei), trebuie să le încheiaţi. 

 

Ce garanţii oferă arhitectul?

Garanţii profesionale

Asigurarea obligatorie

     Dintre toţi profesioniştii din domeniul construcţiilor, cele mai cuprinzătoare obligaţii de asigurare sunt impuse arhitectului.

     Toate părţile implicate în actul de construire trebuie să aibă asigurare. Arhitectul este dator să fie asigurat pentru a acoperi toate procesele care angajează responsabilitatea sa profesională, mai exact:

 • angajamentele sale profesionale
 • daunele cauzate părţilor terţe
 • problemele şi deficienţele de care poate fi considerat responsabil.

     Cu toate acestea, doar el este înregistrat într-o organizaţie profesională, una din principalele  responsabilităţi ale acesteia fiind să verifice că membrii săi au încheiat această asigurare. Neîncheierea asigurării poate determina adoptarea de măsuri disciplinare serioase.

Obligaţia de consiliere

     Arhitectul are obligaţia de a acorda consiliere, care se aplică pe tot parcursul furnizării serviciilor care i se încredinţează. În majoritatea cazurilor, consilierea sa este atestată în scris:

 • în stadiul proiectării: arhitectul trebuie să vă consilieze în legătură cu fezabilitatea proiectului, condiţiile terenului şi cele subterane, să vă avertizeze în privinţa neajunsurilor lucrărilor cu cel mai mic preţ sau a posibilelor depăşiri ale bugetului planificat sau ale riscurilor privind învecinarea construcţiei propuse cu alte clădiri…
 • în stadiul construcţiei: arhitectul trebuie să vă consilieze în privinţa alegerii constructorilor, a calităţii şi caracteristicilor materialelor care trebuie folosite (el vă poate consilia şi împotriva folosirii anumitor materiale)
 • în stadiul predării: el trebuie să vă informeze în privinţa tuturor deficienţelor şi imperfecţiunilor vizibile. 

 

Când este obligatorie prin lege angajarea unui arhitect?

     Pentru orice beneficiar, recurgerea la un arhitect este legal impusă pentru toate proiectele de arhitectură supuse autorizării şi documentaţiile de urbanism supuse aprobării, fie că este vorba despre construcţia unei locuinţe, transformarea sau extinderea unei clădiri existente, a unui birou, a unui spațiu comercial, construcții industriale agricole sau a altor imobile.

     Dacă alegerea unui arhitect înseamnă alegerea unei competenţe recunoscută prin lege, o relaţie de încredere între client şi arhitect este fundamentală pentru succesul proiectului. 

 

Ce onorariu percepe un arhitect?

METODE DE CALCUL AL ONORARIILOR

     Contractul pe care-l semnaţi cu arhitectul trebuie să includă principiile de bază pentru calculul onorariului, precum şi suma acestuia. Remuneraţia arhitectului depinde în principal de trei factori:

 • costul lucrărilor
 • complexitatea operaţiunii
 • mărimea şi complexitatea însărcinării pe care i-o încredinţaţi

    

     Onorariile profesionale se pot calcula după trei metode principale :

 • Onorariu global: Această formulă se poate aplica numai când angajarea arhitectului şi proiectul construcţiei sunt perfect cunoscute în prealabil. Suma globală este astfel stabilită înainte de angajare.
 • Onorariu procentual: Se aplică de preferinţă în momentul în care angajarea este stabilită cu mult timp înainte, dar nu şi proiectul construcţiei. Este soluţia cel mai des folosită pentru o angajare completă.
 • Onorariu orar: se aplică în cazul angajărilor pe termen scurt şi bine definite, precum serviciile de consultanţă, îndrumare sau expertiză.

 

ESTE UN ARHITECT COSTISITOR PENTRU UN CLIENT PRIVAT?

     În schimbul plăţii arhitectului, acesta vă poate economisi banii...

 • recurgerea la un arhitect îi asigură clientului privat o adjudecare competitivă a constructorului. Acesta este un factor care reduce costurile luate în calcul. În plus, controlul costurilor lucrărilor are loc pe măsura avansării construcţiei
 • arhitectul trebuie să monitorizeze permanent respectarea graficului de execuţie a lucrărilor de construcţie. Acesta verifică ca materialele şi tehnicile de construcţie să corespundă cu ceea ce s-a prevăzut în contractul de construcţie
 • clădirea construită de un profesionist care îşi angajează propria responsabilitate va avea o viaţă mai bună şi mai lungă, reducându-se astfel costurile de întreţinere
 • onorariul arhitectului se negociază cu clientul, în timp ce, de exemplu, limita de profit a constructorului de case individuale nu este clar identificată
 • arhitectul, un profesionist al dezvoltării durabile, va propune soluţii tehnice care sunt cel mai bine adaptate clădirii, terenului şi propriilor Dvs. cerinţe, precum şi celor mai bune performanţe energetice. În facturile Dvs., se va resimţi efectul acestora.