Alte Comisii Tehnice

Comisia de Avizare a Proiectelor pe măsurile 313/ 322, privind „încadrarea în specificul arhitectural local

     Organism competent desemnat prin hotărâre a Consiliului Teritorial Hunedoara a OAR, care atestă respectarea criteriului de încadrare în specificul arhitectural local a proiectelor realizate în cadrul măsurilor 313 “Încurajarea activităţilor turistice” și 322b „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” ( prin modificarea și completarea HG nr. 224/ 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, prin HG nr. 732/ 2008).

     Membrii comisiei posedă cunoștințe de specialitate ce contribuie la dezvoltarea unor investiții care să nu afecteze specificul arhitectural local, ci dimpotrivă, să protejeze și să promoveze zonele cu specific arhitectural local valoros.

     Comisia își desfășoară activitatea pe baza Protocolului de colaborare încheiat în 7 martie 2008 între Ordinul Arhitecților din România, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (în prezent Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), modificat și completat prin Actul Adițional nr. 1 din 15 septembrie 2008.

     Pentru verificarea respectării încadrării proiectelor (faza SF/ DALI și DTAC) în specificul arhitectural local, specialiștii celor trei instituții mai sus menționate au elaborat o Fișă Tehnică, în baza căreia, proiectele realizate în cadrul măsurilor 313/ 322b, sunt verificate de această comisie special constituită la nivelul fiecărei filiale teritoriale a OAR.

Membrii comisiei :

  • arh. Angela Kalauz
  • arh. Mariana Cojocaru
  • arh. Eugen Ilișiu

Comisia Zonală a Monumentelor Istorice

     Emite avize pentru interventii la imobile monumente istorice sau aflate în zona de protectie a monumentelor istorice, sau în zone protejate construite, conform Legii 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice.

     Emite avizul/certificatul de descărcare de sarcină arheologică, conform Ordonanţei nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată şi cu Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2518/ 2007 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologica.

     Eliberează avize pentru monumente de for public, conform Legii 120/ 2006 a monumentelor de for public.