Comisia Municipală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului

     Atribuţii principale :

 • analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local
 • se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare
 • întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local

 

     Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism avizează proiectele de hotărâri care vizează:

 • documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe raza Municipiului Deva
 • proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială
 • administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului
 • darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii
 • vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, după caz, în condiţiile legii
 • folosinţa, comodatul, schimburile de teren, donaţiile, achiziţii de terenuri şi sau/construcţii
 • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor natural
 • protecţia şi refacerea mediului
 • punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale
 • realizarea lucrărilor şi stabilirea măsurilor necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului
 • participă , după caz, la dezbateri comune cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului local
 • analizează cererile şi sesizările cetăţenilor pe problematica specifică comisiei făcând propuneri de soluţionare